Publikujemy listę Laureatów konkursu plastycznego na postać malarza rudego jak cegła, inspirowaną książką Janusza Stannego "O malarzu rudym jak cegła".
 

Jury w składzie: Beata Jewiarz, Aleksandra Mostowska, Katarzyna Stanny  przyznało w każdej kategorii wiekowej I NAGRODĘ, a także równorzędne WYRÓŻNIENIA.

Gratulujemy Laureatom, nagrody prześlemy pocztą.

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI.O terminie ekspozycji poinformujemy w późniejszym czasie.

 

 

Kategoria wiekowa 3-4 lata

I NAGRODA – Szymon Tyszczuk

WYRÓŻNIENIE:

1. Julia Bucholc
2. Nina Bugaj
3. Jagoda Kalota
4. Lea Melon
5. Michał Sobczyk

 Kategoria wiekowa 5-6 lat

I NAGRODA – Helena Rowińska

WYRÓŻNIENIE:
1. Anhelina Aurukevich
2. Ignacy Brzeziński
3. Barbara Kaczorowska
4. Alicja Ozdowska
5. Kinga Skwierczyńska
6. Krzysztof Szymczyk
7. Aniela Tyszczuk

 

Kategoria wiekowa 7-9 lat

 I NAGRODA – Urszula Winiarska

WYRÓŻNIENIE:
1. Antonina Chagowska
2. Rita Kolankiewicz
3. Zuzanna Łopacińska
4. Jerzy Mozdrzewski
5. Florian Osial
6. Natalia Paszyńska
7. Leon Pelc
8. Jan Pisowodzki
9. Hanna Pisowodzka
10. Hanna Przewoźniak
11. Sylvestr Shandra
12. Anastazja Tunik


 

Z okazji 89 rocznicy urodzin Janusza Stannego - jednego z najwybitniejszych twórców ilustracji książkowej, zapraszamy najmłodszych do udziału w konkursie plastycznym! Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać MALARZA RUDEGO JAK CEGŁA, inspirowanej książką „O malarzu rudym jak cegła” 

 

Prosimy o wysyłanie prac plastycznych wykonanych techniką dowolną na kartce papieru w formacie A4 – przedstawiających postać Rudego Malarza, bohatera książki „O malarzu rudym jak cegła“. Na prace czekamy do 10 marca. Prace prosimy wysyłać pocztą lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem: malarz.

 

Książkę „O malarzu rudym jak cegła“ w wersji video można zobaczyć tutaj: https://youtu.be/H8BvmG0rxEk

Kolejne dwa tutuły autorstwa Janusza Stannego zostaną premierowo przedstawione w czasie spotkania "Stanny dzieciom - czyli 89 urodziny Janusza Stannego!" 28 lutego, o godzinie 15.00 (transmisja LIVE na profilu facebookowym biblioteki). Konkurs plastyczny jest wydarzeniem towarzyszącym.

 

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci na postać MALARZA RUDEGO JAK CEGŁA

[zobacz REGULAMIN]

ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy - Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI.

PARTNERZY

Partnerem konkursu jest: Wydawnictwo Wytwórnia, Wydawnictwo Literatura, Teatr Lalek Guliwer.

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać MALARZA RUDEGO JAK CEGŁA, inspirowanej książką „O malarzu rudym jak cegła” (tekst i ilustracje Janusz Stanny).

CELE KONKURSU

Celem konkursu jest:

- popularyzacja twórczości Janusza Stannego, jednego z najwybitniejszych twórców ilustracji książkowej,

- zachęcenie dzieci do działań twórczych,

- rozbudzenie wyobraźni i kreatywności.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem konkursu może być każde dziecko w wieku 3-9 lat, które przygotuje pracę plastyczną zgodną z tematem konkursu na postać MALARZA RUDEGO JAK CEGŁA.

Każdy uczestnik może wykonać i przesłać, lub dostarczyć do Organizatora maksymalnie jedną pracę wykonaną dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, itp.) na kartce papieru w formacie A4.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie, lub dostarczenie Organizatorowi pracy plastycznej wraz z kartą zgłoszenia uczestnictwa, stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu.

CZAS

Termin oddania prac: 10.03.2021 r. Za datę doręczenia pracy oraz zgłoszenia i oświadczenia przyjmuje się datę ich wpływu pod wskazany adres mailowy – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres Organizatora – Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI, ul. Tyniecka 40a, 02-621 Warszawa (z dopiskiem: malarz).

Prace dostarczone i nadesłane po obowiązującym terminie, bez dołączonej kart zgłoszenia stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu, nie będą brały udziału w konkursie.

OCENA

Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

a) 3-4 lat

b) 5-6 lat,

c) 7-9 lat.

Oceny nadesłanych utworów dokona jury powołane przez Organizatora:

- Katarzyna Stanny - projektantka, wykładowczyni Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

- Beata Jewiarz – dziennikarka, animatorka kultury

- Aleksandra Mostowska – animatorka kultury, kierowniczka Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI

Kryteria oceny prac plastycznych:

- spójność pomysłu z tematem konkursu,

- oryginalność pomysłu,

- samodzielność.

NAGRODY

Jury przyzna 3 nagrody główne oraz po 5 wyróżnień w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Decyzje jury są niepodważalne, ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Wyniki konkursu zawierające imię i nazwisko uczestnika zostaną opublikowane 21 marca 2021 r. na stronie internetowej www.mbddim.pl oraz profilu Facebook Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI. Prace laureatów będą prezentowane na stronie internetowej www.mbddim.pl oraz wystawie pokonkursowej w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI.

UWAGI KOŃCOWE

Zgłoszenie pracy plastycznej oraz podpisanego: zgłoszenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

Nadesłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli przez Uczestnika Konkursu lub jego rodzica lub opiekuna prawnego o nieodpłatnym przeniesieniu na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych do nadesłanych materiałów na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) materiału dowolną techniką; publiczne wystawienie oraz publiczne udostępnianie materiału tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

KONTAKT

Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI, ul. Tyniecka 40a, 02-621 Warszawa, tel. 22 646 46 02 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.mbddim.pl

 

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHINFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych podanych w Karcie zgłoszenia oraz wizerunków utrwalonych podczas wystawy pokonkursowej jest Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiktorskiej 10, 02-587 Warszawa, tel. 22 845 19 89, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.ór nad przetwarzaniem danych osobowych w Bibliotece pełni Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pod tym adresem zgłaszać można m.in. żądania realizacji praw, o których mowa niżej, a także wszelkie pytania, wątpliwości bądź zastrzeżenia, dotyczące przetwarzania danych. Jeżeli ktoś nie dysponuje dostępem do poczty elektronicznej, może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisemnie, pod adresem Biblioteki.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu szereg uprawnień: prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przeniesienia danych. Przysługuje też Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Korzystanie z tych uprawnień odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). W przypadku osób niepełnoletnich prawa te mogą być wykonywane przez rodziców lub opiekunów prawnych tych osób.Zawsze przysługuje też Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

Dane osobowe uczestników zbierane są i przetwarzane w celu organizacji Konkursu, wyłonienia laureatów oraz ogłoszenia i opublikowania listy laureatów. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda wyrażona przez rodzica bądź opiekuna prawnego uczestnika. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. Wycofanie zgody po ogłoszeniu wyników oznacza brak możliwości umieszczenia danych uczestnika na liście laureatów.

Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez okres trwania konkursu i zostaną usunięte do 30.09.2021 r. lub po złożeniu żądania ich usunięcia, pod warunkiem, że nie istnieją przesłanki do ich dalszego przechowywania i przetwarzania np. potrzeba ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z udziałem w konkursie, potrzeba udokumentowania zgody na rozpowszechnianie wizerunku, potrzeba oznaczania autorstwa utworu, potrzeba dalszego przetwarzania w celach archiwalnych w interesie publicznym itp.

Dane mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają je w imieniu i na rzecz Biblioteki, w celu i w zakresie oraz przez czas określony przez Bibliotekę. W trakcie wystawy pokonkursowej mogą być wykonywane fotografie i nagrania wideo w celu dokumentowania jej przebiegu, w tym fotografie i nagrania zawierające dane osobowe w formie wizerunku uczestników konkursu i innych osób.Rozpowszechnianie fotografii i nagrań wideo, które – na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – wymaga uzyskania zezwolenia, odbywa się w oparciu o wyrażoną odrębnie zgodę osoby, której wizerunek jest uwidoczniony na fotografii lub nagraniu, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzica lub opiekuna prawnego. Zwracamy uwagę na fakt, że nie wszystkie rozpowszechniane fotografie i nagrania wideo zawierające wizerunek osoby wymagają takiej zgody. Zgoda jest dobrowolna, można ją wycofać w każdym czasie, ale nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do czasu wycofania zgody.Biblioteka dokłada starań, aby rozpowszechniane fotografie lub nagrania nie przedstawiały żadnej z uwidocznionych na nich osób w sposób niekorzystny, naruszający jej dobre imię czy dobre obyczaje. Osoby, które mimo to nie chcą, aby utrwalano lub rozpowszechniano ich wizerunek lub ich dziecka / podopiecznego, prosimy o kontakt z osobą prowadzącą zajęcia lub fotografującą/filmującą. Zgłaszane życzenia nieutrwalania lub nierozpowszechniania wizerunku danej osoby będą honorowane, o ile nie uniemożliwi to sporządzenia fotografii lub nagrań do celów dokumentalnych.Należy mieć na uwadze, że rozpowszechnienie danych w formie wizerunku w serwisie www lub w serwisach społecznościowych oznacza możliwość dostępu do nich na całym świecie, w tym w krajach które nie zapewniają ochrony danych osobowych na poziomie takim jak w Unii Europejskiej.Dane w formie wizerunku mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie Biblioteki m.in. osobom fotografującym/filmującym, usługodawcom świadczącym usługi hostingu serwisu www, serwisom społecznościowym, usługodawcom świadczącym usługi informatyczne itp., w celach i w zakresie określonym przez Bibliotekę.

Fotografie i nagrania wideo zawierające wizerunki osób zostaną usunięte po 5 latach od dnia utrwalenia, za wyjątkiem tych, które zostaną zachowane do celów archiwalnych w interesie publicznym.