Deklaracja dostępności

Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy - Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI przy ulicy Tynieckiej 40a zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.mbddim.pl/

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-04-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-20.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik
  • brak audiodeskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
  • brak  niektórych właściwie opisanych  linków
  • brak mapy serwisu

Powody wyłączenia:

  • filmy zostały stworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacja o dostępności
Strony zostały zrealizowane z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.1 i zgodnie ze standardami sieciowymi. Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.

Zgodność ze standardami:
Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
– HTML 5
– WCAG 2.1 (Podwójne A)

Kompatybilność:
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Wygląd:
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Posiada przełączniki: trybu wysokiego kontrastu oraz powiększenia czcionki. Posiada ulepszoną nawigację klawiaturą dla slidera oraz innych elementów strony. Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
Serwis wykorzystuje technologię CSS (Cascading Style Sheets), oraz język programowania PHP.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek internetowych (Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Zarzycki Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 646 46 02. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI zlokalizowany jest w Warszawie na ulicy Tynieckiej 40a.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli - wejście główne do Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich i znajduje się na poziomie chodnika. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Dostępność korytarzy, schodów i wind - korytarz i hol umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Budynek posiada windę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami, która umożliwia dostęp do wszystkich kondygnacji. Przed wejściem do kabiny znajdują się przyciski przywołania z nakładkami braille`a oraz wyświetlacze przedstawiające aktualną pozycję dźwigu osobowego. W kabinie, na panelu sterującym, wszystkie przyciski są także z nakładkami braille`a. Ponadto w kabinach zamontowane są moduły głosowe informujące pasażerów o piętrach oraz wyświetlacze przedstawiającą aktualną pozycją dźwigu. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na każdym piętrze, odpowiednio oznakowane. Ponadto na parterze w „sali pomarańczowej” znajduje się miejsce do przewijania niemowląt.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika portierni znajdującego się przy wejściu.

W budynku nie ma platform ani pętli indukcyjnych. Informacje głosowe znajdują się tylko w dźwigu osobowym.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem znajduje się parking z wydzielonym jednym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Certyfikat dostępności Architektonicznej