Godziny otwarcia Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży XXXI

  • poniedziałek 14.00-19.00
  • wtorek, środa, czwartek, piątek 10.00-19.00
  • sobota nieczynne

 

Przywraca się swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników.

  • Wszystkie osoby korzystające z wolnego dostępu do książek zobowiązane są do  zakrycia maseczką ust i nosa, dezynfekcji rąk przez przed podejściem do regałów oraz zachowania zasady dystansu społecznego (także między regałami).
  • Jeżeli zostaną spełnione zasady reżimu sanitarnego to książki z wolnego dostępu nie są poddawane kwarantannie, chyba że czytelnik będzie przejawiał objawy choroby.
  • Przywraca się korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.
  • Przebywanie dzieci, młodzieży, dorosłych w salach z wydzieloną czytelnią odbywa się na określonych zasadach ujętych w poniższym komunikacie.

 

Zwracanie książek i audiobooków odbywa się w wyznaczonym miejscu do obsługi czytelników, które funkcjonuje w hallu biblioteki.

W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi proasimy o dokonanie rezerwacji, jak również korzystanie z e-literatury, która znajduje się w zbiorach Multimedialnej (katalog e-booków).

 

Książki i audiobooki można rezerwować:

- mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

- telefonicznie (22 646 46 49)

- przez konto czytelnika on-line na stronie www.bpmokotow.waw.pl (od godziny 20.00 do 8.00)

 

KOMUNIKAT
Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI w Warszawie
o podjętych działaniach zapobiegawczych, zapewniających bezpieczeństwo każdego z czytelników w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2,wywołującym chorobę COVID-19.

15 września 2020 r.

I. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU:

1. Zasady dla Użytkowników:
a) Do Biblioteki może wejść wyłącznie czytelnik zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
b) Z Biblioteki nie mogą korzystać czytelnicy, którzy zamieszkują w domu z osobą przebywającą na kwarantannie lub osobą poddaną izolacji w warunkach domowych.
c) Z usług Biblioteki mogą korzystać wyłącznie osoby będące czytelnikami Biblioteki Publicznej im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
d) Każda osoba dorosła wchodząca do Biblioteki zobowiązana jest do zdezynfekowania rąk przy wejściu płynem dezynfekującym i założenia rękawiczek (w przypadku braku rękawiczek należy pobrać jednorazowe rękawiczki dostępne w Bibliotece).
e) Rodzic/opiekun prawny dopilnuje, aby dzieci przed wejściem na teren sali bibliotecznej i po wyjściu z niej umyły ręce wodą z mydłem.
f) Na terenie Biblioteki obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust przez pracowników
oraz opiekunów dzieci, z wyłączeniem dzieci do 5 roku życia.
g) Na terenie Biblioteki utrzymuje się dystans pomiędzy osobami wynoszący minimum 1,5 metra.
h) Ustala się limit osób przebywających jednocześnie w budynku. Maksymalna liczba Użytkowników przebywających jednocześnie w budynku zostanie określona na drzwiach wejściowych do budynku i salach, będzie aktualizowana na bieżąco zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi dystansu przestrzennego.
i) W budynku mogą przebywać poza pracownikami jedynie Użytkownicy przez okres niezbędny dla załatwienia sprawy.
j) Ciągi komunikacyjne/toalety:
• zaleca się używanie wind tylko przez rodziny z małymi dziećmi, osoby starsze, ciężarne, osoby z niepełnosprawnością,
• aby ułatwić zachowanie dystansu zaleca się korzystanie z łazienek jednocześnie przez max. 2 osoby.
k) W Bibliotece do odwołania obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

2. Praca biblioteki:
a) Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla użytkowników w obszarze Biblioteki (przy punkcie zwrotu książek, przy wejściu do Biblioteki).
b) Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych – ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników itp.
c) Toalety są wyposażone w dozowniki z mydłem w płynie o właściwościach dezynfekujących oraz ręcznikami papierowymi.
d) W toaletach umieszczono w widocznych miejscach instrukcję mycia rąk według rekomendacji GIS.
e) w toaletach suszarki nadmuchowe zostają wyłączone do odwołania i zastąpione ręcznikami jednorazowymi.
f) Oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej, postępowanie z odpadami zgodnie w Wytycznymi Ministerstwa Klimatu i GIS.
g) Określa się zasady korzystania z przestrzeni dla dzieci, sali dla młodzieży, czytelni, kina w reżimie sanitarnym, wprowadza się procedury korzystania z wolnego dostępu do zbiorów, udziału w warsztatach, imprezach, seansach filmowych.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z SALI POMARAŃCZOWEJ (przestrzeń dla dzieci)

1. Przebywanie dzieci wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi w sali pomarańczowej z wydzieloną salą z zabawkami, odbywa się na określonych zasadach:
a) W sali obowiązuje strefa bez butów, obuwie należy zostawić w wyznaczonym miejscu, a opiekunowie zobowiązani są do zakładania ochraniaczy na obuwie.
b) Ogranicza się do 12 liczbę czytelników przebywających jednocześnie w sali (po 4 osoby w sali z zabawkami, czytelni i przy wolnym dostępie) określa się czas przebywania w niej do 1 godziny.
c) Dziecko nie powinno zabierać do sali swoich zabawek i innych domowych przedmiotów.
d) Osoby korzystające z sali pomarańczowej z wydzieloną salą z zabawkami zobowiązane są do przedstawienia karty bibliotecznej dyżurującemu bibliotekarzowi.
e) Dzieci wchodzą do sali z zabawkami tylko w towarzystwie pełnoletniego opiekuna i w trakcie zabawy pozostają pod jego ścisłą opieką.
f) ogranicza się do 4 liczbę czytelników przebywających jednocześnie w sali, określa się czas przebywania w niej do 1 godziny.
g) Rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za cały czas przebywania dziecka w sali z zabawkami i zobowiązany jest do pozostawienia po sobie porządku.

2. Zasady pracy biblioteki:
a) W sali pomarańczowej (wszystkie przedmioty i sprzęty) są gruntownie czyszczone (wodą z detergentem) i dezynfekowane minimum 2 razy dziennie, w tym jeden raz przed otwarciem, a drugi raz podczas obowiązkowej przerwy technicznej.
b) Wprowadza się 15 min.  przerwę techniczną w dostępie do sali w celu zdezynfekowania podłoża i wywietrzenia dezynfekowanych powierzchni, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji minimum 2 razy w ciągu dnia – 13.00 i 17.00.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SALI ZIELONEJ (przestrzeń dla młodzieży)

1. Zasady dla Użytkowników:
a) Przebywanie dzieci, młodzieży, dorosłych w sali zielonej z wydzielonymi stanowiskami komputerowymi odbywa się na określonych zasadach:
• Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać wyłącznie dzieci i młodzież posiadający kartę biblioteczną oraz ich rodzice. Dorośli uczestnicy korzystają ze stanowisk wyłącznie w okresie kursów realizowanych w bibliotece.
• Użytkownik zobowiązany jest okazać kartę biblioteczną u dyżurnego bibliotekarza i zająć stanowisko do pracy wskazane przez bibliotekarza.
• Zmniejsza się czas korzystania ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu przez jedną osobę w celach rozrywkowych do 30 minut.
• Określa się czas korzystania ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu w celach edukacyjnych do 1 godziny.
• Udostępnia się czytelnikom nie więcej niż połowę liczby stanowisk komputerowych.
• Zawiesza się możliwość korzystania ze słuchawek podczas pracy przy stanowisku komputerowym.
• Korzystanie ze stanowisk komputerowych należy zakończyć najpóźniej 15 minut przed zamknięciem Biblioteki.
• Użytkownik może korzystać z własnego przenośnego komputera.
b) Przebywanie dzieci, młodzieży, dorosłych w sali zielonej z wydzieloną czytelnią odbywa się na określonych zasadach:
• Ustala się limit osób do 6 przebywających w jednym czasie w wydzielonej części czytelni z uwzględnieniem zachowania odpowiedniego dystansu między użytkownikami.
• Określa się czas przebywania w niej do 1 godziny.

2. Zasady pracy biblioteki:
a) W sali zielonej stanowiska komputerowe są każdorazowo dezynfekowane przez pracownika po zakończeniu pracy użytkownika.
b) Dyżurujący w Sali bibliotekarz kontroluje przepływ czytelników przez bibliotekę.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z WARSZTATÓW

1. Zasady dla Użytkowników:
a) Podczas przebywania dziecka na zajęciach rodzice/opiekunowie nie mogą pozostawać na terenie placówki, po przyprowadzeniu dziecka, placówkę należy opuścić i przybyć po zakończeniu zajęć.
b) Osoby korzystające z zajęć zachowują bezpieczną odległość od innych uczestników warsztatów (rekomendowane są 1,5 metra).
c) Osoby korzystające z zajęć noszą osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę.
d) Uczestnicy zobowiązani są do przybycia na zajęcia/warsztaty nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem, a po zakończeniu opuścić budynek Biblioteki.
e) Przed rozpoczęciem warsztatów obowiązkowo należy zdezynfekować ręce środkiem dezynfekcyjnym znajdującym się w dozowniku na korytarzu placówki przy wejściu do budynku.
f) Podczas kichania i kaszlu należy zakrywać łokciem usta i nos.
g) Uczestnicy zajęć nie mogą korzystać z przyborów/materiałów, których używają inni uczestnicy zajęć.

2. Zasady pracy biblioteki:
a) Stanowiska pracy warsztatowej oraz narzędzia edukacyjne są każdorazowo dezynfekowane po zajęciach.
b) Sala warsztatowa jest każdorazowo wietrzona przed i po zajęciach.
c) w trakcie trwania warsztatów instruktorzy zobowiązani są do zachowania wszelkich środków ochrony osobistej.
d) Instruktorzy zobowiązani są do przeprowadzenia warsztatów z zachowaniem odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami.
e) w warsztatach, zajęciach może w tym samym czasie uczestniczyć nie więcej Uczestników niż limit osób ustalony dla każdego pomieszczenia zgodnie z aktualnymi przepisami odnośnie dystansu społecznego.
f) w sytuacji podejrzenia zachorowania u Instruktora, zobowiązany on jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie kierownika placówki, a w przypadku braku możliwości zastępstwa odwołać zajęcia.

V. ZASADY WOLNEGO DOSTĘPU
1. Przywraca się swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników.
2. Wszystkie osoby korzystające z wolnego dostępu do książek zobowiązane są do zakrycia maseczką ust i nosa, dezynfekcji rąk przez przed podejściem do regałów oraz zachowania zasady dystansu społecznego (także między regałami).
3. Jeżeli zostaną spełnione zasady reżimu sanitarnego nie książki z wolnego dostępu nie są poddawane kwarantannie, chyba że czytelnik będzie przejawiał objawy choroby.
4. Przywraca się korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.
5. Przebywanie dzieci, młodzieży, dorosłych w salach z wydzieloną czytelnią odbywa się na określonych zasadach ujętych w komunikacie.

VI. ZASADY KORZYSTANIA Z IMPREZ, SPOTKAŃ, KONCERTÓW, SEANSÓW FILMOWYCH W SALI KINOWO-TEATRALNEJ

1. Wszystkie osoby biorące udział zobowiązane są do noszenia osłony nosa i ust, ewentualnie przyłbicy oraz do dokonania dezynfekcji rąk środkiem dezynfekcyjnym znajdującym się w dozowniku na korytarzu placówki przy wejściu do budynku.
2. Osoby biorące udział w imprezie wpuszczane są do sali na 10 minut przed wydarzeniem, a po jego zakończeniu zobowiązane są do opuszczenia placówki.
3. Po zakończeniu imprezy wprowadza się zasadę etapowego opuszczania widowni przez widzów.
4. Widzom udostępnia się nie więcej niż połowę liczby miejsc na sali - rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami; obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
• widza, który uczestniczy w Imprezie z dzieckiem poniżej 13. roku życia,
• widza, który uczestniczy w imprezie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
• osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
5. Z chwilą rozpoczęcia imprezy sala kinowo-teatralna będzie zamknięta.
6. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania pokarmów i napojów.
7. Publiczność usytuowana w odległości minimum 2 metrów od sceny/artystów.
8. Biblioteka wietrzy i wentyluje salę przed, w trakcie i po każdym dniu imprezy.
9. Biblioteka zobowiązana jest odebrać od wszystkich Uczestników imprezy Oświadczenie, w którym uczestnik oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Biblioteka będzie przechowywać Oświadczenie przez okres 14 dni od imprezy na wypadek wystąpienia ewentualnego zakażenia na terenie Biblioteki.

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki; procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia koronawirusem określa  „Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w trakcie epidemii COVID-19”.